REGULAMIN USŁUG INTERNETOWYCH DEDISERV

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Strona internetowa www.dediserv.pl jest własnością Dediserv Dedicated Servers Sp. z o.o., jest przezeń zarządzana i podlega jego Regulaminowi Usług Internetowych. („Regulamin”). Regulamin określa warunki i zakres umowy między: Dediserv Dedicated Servers Sp. z o.o („Dediserv”) działającym pod adresem 00-379 Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 lok. 906 NIP: 7010058737 Regon: 140844399 KRS: 000263205, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 50 000 zł i dostarczającym usług internetowych, a w szczególności: kont poczty elektronicznej, kont serwerów wirtualnych, rejestracji nazw domen internetowych, usługi zwanej “kolokacją”, usługi zwanej VPS – Virtual Private Server (Wirtualny Serwer Prywatny), usługi zwanej serwerem “dedykowanym”, a użytkownikiem tych usług zwanym dalej Abonentem.

1.2. Niniejszy Regulamin i zmiany do niego nabierają mocy z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Opisują one sposób i warunki użytkowania świadczonych przez Dediserv usług internetowych oraz określają prawa i obowiązki obydwu stron. Użytkowanie internetowych usług abonamentowych Dediserv przez Abonenta stanowi akceptację tego Regulaminu w jego postaci znajdującej się na stronie www.dediserv.pl.

1.3 Zamówienie wybranej usługi za pomocą formularza zamówienia w serwisie www.dediserv.pl ( z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami) lub zamówienie usługi w inny sposób, w tym przez telefon, email, faks, list lub osobiście i dokonanie zapłaty stanowi zawarcie kontraktu między Dediserv a Abonentem i akceptację przez Abonenta obecnego Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.. Z chwilą zawarcia umowy osoba dokonująca rejestracji staje się Abonentem. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu, nie będą brane pod uwagę.

1.4. Dediserv zastrzega sobie prawo zmieniać w każdym momencie swój Regulamin. Niewypowiedzenie niniejszej umowy przez Abonenta w ciągu 7 dni od daty wprowadzenia zmiany do niniejszego Regulaminu będzie uważane za akceptację zmian w Regulaminie przez Abonenta. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.dediserv.pl i będą wchodziły w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej. Dediserv nie jest zobowiązany informować Abonenta o zmianach Regulaminu inaczej niż jest to opisane w niniejszym paragrafie.

II. UŻYTKOWANIE SERWERÓW

2.1.Dediserv świadczy abonamentowe usługi internetowe wymienione w par 1.1.. Szczegółowa i aktualna oferta Dediserv przedstawiona jest na stronie www.dediserv.pl.

2.2. Abonent jest w pełni i wyłącznie odpowiedzialny za treści przechowywane na użytkowanych przez siebie serwerach udostępnionych przez Dediserv. Wszystkie usługi dostarczane przez Dediserv mogą być użytkowane tylko dla celów zgodnych z prawem, co wyklucza, ale nie ogranicza się do materiałów objętych prawem autorskim, materiałów zawierających groźby, materiałów sprośnych, materiałów stanowiących tajemnicę handlową, nieproszonych emaili (spam) oraz naruszenia prywatności. Wszelkie treści pornograficzne są zakazane na serwerach Dediserv. Dediserv zastrzega sobie prawo by samemu zdecydować, które materiały stanowią pogwałcenie umowy.

2.3. Dediserv zastrzega sobie prawo usunięcia z serwera niepewnego oprogramowania, w tym w szczególności jednostek z shell i usług IRC, jeśli z ich powodu, bezpośrednio lub pośrednio lub tylko z powodu przypuszczenia mogą one spowodować szkodę dla Dediserv i jego innych abonentów.

2.4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dediserv danych osobowych podanych podczas rejestracji usługi. Abonent oświadcza, że wie o swoim prawie do wglądu oraz do poprawiania własnych danych osobowych dostarczonych Dediserv. Dediserv zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Abonenta. Jeśli Abonent wyraźnie tego nie zastrzegł, Dediserv może umieścić nazwę lub nazwisko Abonenta oraz adres internetowy jego strony internetowej na swojej liście referencyjnej. Dediserv może wysyłać do Abonenta powiadomienia, biuletyny, specjalne oferty i inne informacje.

2.5. Abonent jest zobowiązany do ochrony swego hasła dostępu i zobowiązuje się, że nie będzie usiłował złamać haseł dostępu innych użytkowników ani w inny sposób nie będzie działał na ich szkodę.

2.6. Tam, gdzie Regulamin stawia ograniczenia odnośnie transferu danych lub pojemności abonent płaci za spowodowane przez niego przekroczenie lub przechodzi do wyższego pakietu. Niewykorzystany w danym miesiącu limit transferu danych nie może zostać wykorzystany w miesiącu kolejnym.

2.7. Abonent jest odpowiedzialny za szkody spowodowane niekompetentnym użytkowaniem wydzierżawionej usługi, nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu i niezgodną z prawem działalnością za pośrednictwem sieci internetowej.

III. ZAWARCIE I PRZEDŁUŻENIE UMOWY

3.1. Umowa o usługi internetowe zawierana jest przez wypełnienie i wysłanie przez klienta drogą elektroniczną formularza zamówienia, jego potwierdzenie przez Dediserv oraz wysłanie przez Abonenta płatności za świadczone na jego rzecz usługi. Dediserv zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia, na przykład z powodu uprzedniego nieprzestrzegania regulaminu lub braku wiarygodności kredytowej. Czas dostawy serwerów zależy od dostępności sprzętu komputerowego (hardware) i od popytu na serwery.

3.2. Umowa abonamentu zawarta jest na okres określony w formularzu zamówienia i jest automatycznie przedłużona za milcząca zgodą na kolejny okres fakturowania po obowiązujących wówczas stawkach, chyba, że Dediserv otrzyma pisemne wypowiedzenie Abonenta co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem następnego okresu fakturowego.

3.3. Obecny regulamin stosuje się także w przypadku zamówienia usług w sposób inny niż za pomocą elektronicznego formularza zamówienia , chyba, że strony zdecydują pisemnie w inny sposób..

3.4. Każda strona umowy może wypowiedzieć niniejszą umowę co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego

3.5. Niezależnie od powyższego postanowienia Dediserv zastrzega sobie prawo:
a) zerwać bez uprzedzenia umowę i wyłączyć serwer w przypadku nieopłacenia w terminie przedłużenia dzierżawy serwera,
b) zerwać bez uprzedzenia umowę i wyłączyć serwer, z jakiegokolwiek powodu, który Dediserv uzna za właściwy w świetle pogwałcenia niniejszego Regulaminu, w tym zwłaszcza jego par.2.2.
Abonent zgadza się, że Dediserv nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności
za jakąkolwiek decyzję, by w ten sposób odmówić świadczenia usługi.

3.6. Dediserv nie ma obowiązku zwrotu płatności abonamentowej w przypadku rozwiązania umowy z winy Abonenta przed upływem okresu, na jaki został wykupiony abonament.

3.7. Na koniec kontraktu, z jakiegokolwiek powodu to nastąpiło, Abonent musi bezzwłocznie zaprzestać użytkowania serwera oraz dokonać backupu swoich danych. Dediserv nie może być w żadnym stopniu odpowiedzialny za utracenie danych Abonenta.

IV. CENY, BILLING, PŁATNOŚCI

4.1. Płatności za usługi abonamentowe dokonywane są przez Abonenta z góry. Mogą one być wnoszone wyłącznie w kwotach i na okresy, które podane są na stronie internetowej www.dediserv.pl

4.2. Płatność za usługi abonamentowe jest zapłatą za użytkowanie konta, serwera dedykowanego, VPS, lub kolokacji w sieci Dediserv i nie obejmuje usług takich jak uzyskanie dostępu do Internetu, konfiguracja oprogramowania, czy stworzenia strony www.

4.3 . Wysokość cen za usługi abonamentowe może ulegać zmianom, jeśli Dediserv uzna, że istnieją ku temu rzeczowe podstawy, w tym zwłaszcza, ale nie wyłącznie, zmiany cen przez rejestratorów domen (NIC) i przez innych dostawców lub zmiana kursu walutowego. Uiszczenie płatności abonamentowej chroni Abonenta przed zmianą cen do końca okresu, na który został wykupiony abonament.

4.4. Dediserv może wystawiać i przesyłać Abonentowi faktury w formie elektronicznej na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz. Ustaw. 249 poz. 1661 z 2010 r). zaś akceptacja niniejszego Regulaminu przez Abonenta stanowi na to zgodę.

4.5. Płatność za przedłużenie abonamentu musi dotrzeć do Dediserv przed początkiem kolejnego okresu fakturowania. Jeśli płatność nie wpłynie w tym terminie, wówczas Dediserv ma prawo do zerwania umowy i wyłączenia serwera.

4.6. Dediserv nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności zawinionymi przez strony trzecie takie jak banki, poczta, itp.

4.7. Zerwanie kontraktu nie zwalnia Abonenta od opłacenia spółce Dediserv należnych mu kwot..

4.8. Za formalności związane ze zwłoką w płatnościach oraz za ewentualne. ponowne włączenie serwera Dediserv pobiera opłatę 99 zł.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DEDISERV

5.1. Dediserv oferuje bezawaryjność świadczonych przez siebie usług na poziomie 99,5% w skali rocznej. W skali rocznej 1% czasu może zostać przeznaczona na prace konserwacyjne. Dediserv zrekompensuje Abonentowi ewentualny udokumentowany brak ciągłości w dostarczaniu usługi dłuższy niż 24 godziny wynikający z winy Dediserv w postaci przedłużenia świadczenia usługi o okres dwukrotnie dłuższy niż okres przerwy w świadczeniu usługi, o ile nie były spowodowane nieprawidłowością funkcjonowania łączy telekomunikacyjnych lub łączy cyfrowych pozostających poza kontrolą Dediserv.

5.2. Za wyjątkiem spraw przedstawionych powyżej, usługi są dostarczane na bazie “taka, jaka jest” („as is”) i “jak jest dostępna” („as available”) i Dediserv wyklucza, a Abonent rezygnuje z deklaracji i gwarancji wyraźnych lub dorozumianych, wynikających z działania prawa, lub w inny sposób, włączając w to, lecz nie ograniczając się do, dorozumianych gwarancji jakości handlowej, zdatności do specyficznych celów, nienaruszenia i tytułu, jak również jakichkolwiek gwarancji wynikających z toku transakcji, zwyczaju lub praktyki handlowej. Dediserv nie daje rękojmi ani nie gwarantuje, że usługa będzie działała bez wady, błędu czy przerwy. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wtórne oraz odszkodowania retorsyjne (włączając w to, ale nie ograniczając się do, szkód z tytułu utraconych przez Abonenta korzyści, utraconych przychodów, utraconych klientów, utraconych okazji biznesowych, utraconych spodziewanych oszczędności czy to spowodowanych działaniami lub zaniedbaniem pracowników lub przedstawicieli strony, zawinionej niedbałości, lub rozmyślnym przewinieniem niezależnie od tego, czy dana strona była poinformowana o prawdopodobieństwie takich szkód. Odpowiedzialność Dediserv za szkody wynikające z świadczenia usługi lub jakiejkolwiek innej rzeczy, włączając w to, ale nie ograniczając się do, błędów, zaniedbania, przerw, opóźnień, zachowań deliktowych, błędów lub innych braków, deklaracji, użytkowania usługi lub wynikające z braku dostarczenia usługi, czy też spowodowanej przez działania lub zaniedbania, włączając w to awarie urządzeń komputerowych lub oprogramowania Abonenta lub innych szkód, które wystąpiły po dostarczeniu usługi, będą ograniczać się do przedłużenia okresu dostarczania usługi, jak wspomniano powyżej. W ŻADNYM WYPADKU SKUMULOWANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DEDISERV NIE PRZEKROCZY KWOTY PŁATNOŚCI ABONENTA DEDISERVOWI W DANYM MIESIĄCU.

5.3. Żadna ze stron nie odpowiada za nie wywiązanie się lub za zwłokę w wypełnieniu jakichkolwiek swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (innych niż dokonanie płatności wynikających z niniejszej umowy) w przypadku, gdy wykonanie takiego zobowiązania uniemożliwione jest, pośrednio lub bezpośrednio, przez jakąkolwiek zewnętrzną i nadzwyczajną przyczynę poza rozsądną kontrolą tej strony (zdarzenie “force majeure”), w tym między innymi pożar, powódź, działania Boga, przerwa w dostawach prądu powyżej 48 godzin, strajki, akty prawne, wypadki, przerwy w transporcie lub łączności, braki w dostawach lub niemożności dostawy przez strony trzecie wypełnienia zobowiązań związanych z produkcja lub dostawą jakiegokolwiek wyposażenia lub materiałów potrzebnych stronie dla wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

5.4. Abonent zgadza się wziąć pełną odpowiedzialność za pliki i dane znajdujące się na serwerach Dediserv i do prowadzenia właściwego backupu plików i danych znajdujących się na serwerach Dediserv. Dediserv nie jest odpowiedzialny z utratę danych, w tym tych wynikającej z opóźnień, nie-dostarczeń niewłaściwych dostarczeń i jakichkolwiek i wszystkich przerw spowodowanych przez Dediserv i jego pracowników. Dediserv nie ponosi odpowiedzialności za jakość informacji otrzymywanych przez pocztę elektroniczną i za ich treść.

5.5. Dediserv nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez Abonenta, w szczególności, lecz nie ograniczając się do niewłaściwego korzystania z usługi, utraty hasła i dostarczenia niepoprawnej i niekompletnej informacji.

5.6. Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona i wysłana w formie papierowej nie później niż 14 dni od daty wystąpienia przyczyny reklamacji. Dediserv rozpatruje ją i odpowiada pisemnie w ciągu 14 dni..

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin i zmiany do niego wchodzi w życie w momencie opublikowania go na stronie internetowej www.Dediservdediserv.pl

6.2. Niniejszy Regulamin stanowi całkowitą umowę między Dediserv a Abonentem w odniesieniu do przedmiotowej sprawy. Wszystkie poprzednie umowy i oświadczenia w odniesieniu do przedmiotowej sprawy są zastąpione niniejszą umową.

6.3. Jeśliby jedno lub więcej postanowień zostało uznanych za nieważne, bezprawne lub niemożliwe do przestrzegania z jakiegokolwiek powodu, wówczas takie stwierdzenie nie będzie dotyczyć lub nie unieważni jakichkolwiek innych postanowień niniejszej umowy.

6.4. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany według prawa polskiego i jakiekolwiek spory będą rozstrzygane wyłącznie w sądach polskich.

4 stycznia 2012 r

Comments are closed.

Partners Logos