Deklaracja zgodności z RODO (GDPR)

1. Dediserv Dedicated Servers Sp. z o.o. informuje niniejszym, że od 25 maja 2018 roku zaczynamy działać zgodnie z unijnym Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO / GDPR).

2. Realizując RODO, poprzez zarządzanie i stosowanie odpowiednich kontroli, monitorowania i przeglądu będziemy:

 • Korzystać z danych osobowych w najbardziej efektywny i skuteczny sposób, aby dostarczać lepsze usługi
 • Starać
  się gromadzić i przetwarzać tylko te dane lub informacje, które są potrzebne
 • Używać
  danych osobowych do celów opisanych w punkcie zbierania danych lub do celów zgodnych z prawem
 • Dążyć do zapewnienia dokładności informacji
 • Nie przechowywać informacji dłużej niż to konieczne
 • Bezpiecznie niszczyć dane, które nie są już potrzebne
 • Podejmować odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji (w tym nieautoryzowanego lub niezgodnego z prawem przetwarzania oraz przypadkowej utraty lub uszkodzenia danych)
 • Upewniać się, że informacje nie są przekazywane za granicę bez odpowiednich zabezpieczeń
 • Ręczyć, że dostępne będą dla Użytkowników ogólne informacje o ich prawach do dostępu do informacji
 • Ręczyć, że prawa osób, których dane osobowe są przechowywane, mogą być w pełni egzekwowane na mocy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO/ GDPR)

3. Prawa te obejmują:

 • Prawo do otrzymania informacji
 • Prawo do dostępu do danych osobowych
 • Prawo do żądania sprostowania
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania w określonych okolicznościach
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do żądania usunięcia
 • Odnotowujemy jednak, że prawo do usunięcia danych nie ma charakteru bezwzględnego i ma zastosowanie tylko w pewnych okolicznościach, ponieważ musimy przestrzegać prawa, w szczególności w zakresie księgowości, podatków i wykrywania oszustw.

4. Będziemy przestrzegać sześciu głównych zasad dobrej praktyki w zakresie ochrony danych. Zasady te są prawnie egzekwowalne. Podsumowując, zasady wymagają, aby dane osobowe były:

a) Przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty w odniesieniu do osób fizycznych
b) Zbierane w określonych, jednoznacznych i legalnych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami
c) Adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co konieczne w związku z celami, dla których są przetwarzane;
d) Dokładne i, w razie konieczności, aktualizowane; nowelizowane przez podjęcie wszelkich rozsądnych kroków w celu zapewnienia, że ??dane osobowe, które są niedokładne, ze względu na cele, dla których są przetwarzane, były bezzwłocznie usuwane lub poprawiane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane do celów prawnych
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub zniszczeniem, stosując odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne zgodnie z prawami podmiotów danych na mocy Ustawy

5. GDPR zapewnia warunki przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych. Wprowadza również rozróżnienie pomiędzy danymi “danych osobowych” i “kategorii specjalnej”.

a) “Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
b) b)Dane “kategorii specjalnej” definiuje się jako dane osobowe stanowiące informację o:
 • Fizycznym lub psychicznym zdrowiu lub jego stanie,
 • Życiu seksualnym lub orientacji seksualnej,
 • Danych biometrycznych,

6.Administratorem danych jest spółka Dediserv Dedicated Servers Sp. z o.o. z siedzibą: Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 lok. 906, 00-379 Warszawa, Nr KRS: 000263205

Wszelkie informacje i zgłoszenia w zakresie danych osobowych mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: privacy@dediserv.pl

25 maj 2018

Comments are closed.

Partners Logos